Đến tháng 02
Tỉnh Cao Bằng đã trao đổi

11.087.386
văn bản qua mạng
giữa 109 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2019)
(Tự động cập nhật lúc 06/02/2023 05:00)