Đến tháng 08
Tỉnh Cao Bằng đã trao đổi

9.399.610
văn bản qua mạng
giữa 109 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2019)
(Tự động cập nhật lúc 14/08/2022 05:00)